Wybór języka:
CERTYFIKATY / ISO 9001
Polityka jakości i środowiskowa firmy ALCOPPER TRANS LOGISTICS SP. Z O.O. w Katowicach wynika z dalekosiężnej koncepcji rozwoju firmy, której celem jest utrzymanie znaczącej pozycji na rynku europejskim oraz zachowanie pozycji partnera godnego zaufania.


Naszym nadrzędnym celem jest świadczenie wysokiej jakości usług w zakresie transportu i spedycji dla zaspokojenia wymagań naszych klientów dlatego nasze motto brzmi:

„Wyprzedzamy Twoje potrzeby”

Mamy również świadomość, że ochrona środowiska jest jednym z najważniejszych obszarów  działalności przedsiębiorstwa.

W naszej działalności jakościowej i proekologicznej w szczególności staramy się ograniczać i zanieczyszczenie środowiska zgodnie z zasadami obowiązującego prawa i innych wymagań środowiskowych oraz norm międzynarodowych oraz poprzez zastosowanie w procesie realizacji usługi najlepszych rozwiązań organizacyjnych.

Uwzględniamy również postulaty naszych klientów i wszystkich zainteresowanych stron.

W związku z powyższym Najwyższe Kierownictwo firmy zobowiązuje się do:

−         przestrzegania wymagań prawnych i innych dotyczących firmy oraz ochrony środowiska, w tym zapobiegania zanieczyszczeniom oraz spełnienia zobowiązań dotyczących zgodności

−         ciągłego doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania, jakością i środowiskowego zgodnego z normami ISO 9001 i ISO 14001 w celu poprawy środowiskowych i jakościowych efektów działalności,

−         stałego identyfikowania i oceny wpływu na środowisko realizowanych przez nas procesów,

−         oszczędnego gospodarowania  zasobami naturalnymi i energetycznymi oraz właściwego zarządzania odpadami,

−         ograniczenia emisji spalin do atmosfery poprzez stałe korzystanie z nowoczesnego sprzętu transportowego oraz współpracę z dostawcami  spełniającymi nasze wymagania jakościowe środowiskowe,

−         ciągłego doskonalenia kompetencji pracowników poprzez szkolenia i motywowania pracowników, aby swoje działania związane z jakością i środowiskiem prowadzili w sposób świadomy i odpowiedzialny,

−        do zapewnienia środków technicznych, organizacyjnych i finansowych niezbędnych do wdrożenia polityki jakości i środowiskowej.

Ważnym elementem naszej działalności jest minimalizacja wad i reklamacji. Dążymy do uzyskania jak najniższego ich poziomu. Nasza polityka jakości i środowiskowa jest realizowana przy założeniu, że za jakość świadczonych usług oraz ich wpływ na środowisko, odpowiada każdy pracownik firmy.

Szczególną uwagę zwracamy na zapobieganie oraz zmniejszanie skutków potencjalnych wypadków i sytuacji awaryjnych.

Polityka jakości i środowiskowa jest zakomunikowana i realizowana przez naszych pracowników oraz udostępniana zainteresowanym stronom.


© 2010 r. ALCOPPER Trans Logistics Sp. z o.o. Wykonanie: Agir.pl